Strona główna

Zysk netto

Co to jest Zysk Netto? - Definicja

Zysk Netto, znany również jako czysty zysk, to kwota pozostała po odjęciu od przychodów wszystkich kosztów i wydatków firmy, w tym kosztów operacyjnych, odsetek, podatków oraz innych zobowiązań. Jest to kluczowy wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność przedsiębiorstwa i jego zdolność do generowania zysku.

Co to jest Zysk Netto?

Spis treści

Jak obliczyć zysk netto?

Obliczenie zysku netto jest dość proste i wymaga zebrania odpowiednich danych finansowych. Aby go wyliczyć, należy od przychodów (suma wszystkich wpływów finansowych) odjąć wszystkie koszty i wydatki, w tym koszty stałe i zmienne, koszty operacyjne, odsetki od kredytów oraz podatki. Schematycznie wygląda to tak: Zysk netto = Przychody – Koszty.

Zysk netto w bilansie

W bilansie, zysk netto znajduje się na samym dole rachunku zysków i strat. Jest to wynik ostateczny, który pokazuje, ile firma zarobiła lub straciła w danym okresie sprawozdawczym. Zysk netto jest ważnym wskaźnikiem dla inwestorów i analityków, ponieważ daje jasny obraz zdolności firmy do generowania zysków.

Zysk operacyjny, a zysk netto

Zysk operacyjny i zysk netto to dwa różne wskaźniki finansowe. Zysk operacyjny odnosi się do zysku, jaki firma osiąga z podstawowej działalności operacyjnej, wyłączając wpływ innych źródeł przychodów, kosztów finansowych i podatków. Natomiast zysk netto uwzględnia wszystkie przychody i koszty, w tym te pozaoperacyjne. Dlatego zysk netto jest bardziej kompleksowym wskaźnikiem, pokazującym ostateczny wynik finansowy firmy.
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.