Strona główna

Statystyka Opisowa

Co to jest Statystyka Opisowa? - Definicja

Statystyka Opisowa to dział statystyki, który skupia się na opisie i prezentacji danych. Używa się jej do przedstawiania charakterystyki naszych danych za pomocą wykresów, tabel i opisowych miar. Celem statystyki opisowej jest przedstawianie danych w postaci ułatwiającej ich analizę o identyfikację prawidłowości i trendów.

Co to jest Statystyka Opisowa?

Spis treści

Czym zajmuje się Statystyka Opisowa?

Statystyka Opisowa zajmuje się analizowaniem i przedstawianiem zbiorów danych w celu zrozumienia ich kluczowych charakterystyk. Praca ta obejmuje zbieranie danych, ich organizowanie, podsumowywanie i graficzne przedstawianie. Zadaniem statystyki opisowej jest dostarczenie jasnego obrazu danych poprzez użycie różnych metod, takich jak obliczanie średnich, rozkładów częstości, tworzenie wykresów i tabel. Dzięki temu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie wzorców i trendów w danych, co jest szczególnie ważne w kontekście biznesowym dla podejmowania decyzji i planowania strategii.

Jak interpretować Statystykę Opisową?

Interpretacja rezultatów statystyki opisowej polega na zrozumieniu tego, co mówią nam dane. Na przykład, średnia (średnia arytmetyczna) informuje o centralnym punkcie zbioru danych, mediana pokazuje środkową wartość, a moda najczęściej występującą liczbę. Odchylenie standardowe mówi o tym, jak dane są rozłożone wokół średniej, a zakres pokazuje różnicę między największą a najmniejszą wartością. Ważne jest, aby pamiętać, że statystyki opisowe same w sobie nie dają odpowiedzi na pytania o przyczyny czy zależności, ale mogą być używane do sformułowania hipotez lub jako pierwszy krok w głębszej analizie danych.

Jakie są wykresy Statystyczne?

Jedną z podstawowyhc metod prezentacji danych wykorzystywanych przez statystykę opisową są wykresy statystyczne.  Są to narzędzia graficzne używane do wizualizacji danych i ich kluczowych cech. W statystyce opisowej często używane są wykresy takie jak histogramy (pokazujące rozkład danych), wykresy słupkowe (do porównywania różnych kategorii), wykresy pudełkowe (box plots, pokazujące rozkład danych wraz z medianą, kwartylami i wartościami odstającymi), wykresy liniowe (do przedstawiania trendów w czasie) czy wykresy rozrzutu (do wizualizacji zależności między dwiema zmiennymi).

Jakie są narzędzia statystyczne?

Poniżej znajdziesz najczęściej używane miary w statystyce opisowej przydatne w działaniach analitycznych do lepszego rozumienia Twoich danych 

1. Miary położenia :

 • Średnie klasyczne:
  • średnia arytmetyczna – wartość przeciętna,
  • średnia geometryczna – stosowana w celu zbadania relatywnych zmian cechy
  • średnia harmoniczna – odwrotność średniej arytmetycznej
 • Przeciętne pozycyjne i kwantyle:
  • modalna – wartość najczęstsza, której odpowiada największe prawdopodobieństwo,
  • kwartyl pierwszy (dolny) – dzieli zbiorowość w taki sposób, że 25% obserwacji przyjmuje wartość mniejszą lub równą kwartylowi pierwszemu, a 75% większą lub równą,
  • kwartyl drugi – mediana, wartość środkowa, dzieli zbiorowość w taki sposób, że połowa obserwacji przyjmuje wartość mniejszą lub równą kwartylowi drugiemu, a druga połowa wartość większą lub równą,
  • kwartyl trzeci (górny) – dzieli zbiorowość w taki sposób, że 75% obserwacji przyjmuje wartość mniejszą lub równą kwartylowi trzeciemu, a 25% większą lub równą,
  • decyl – dzieli zbiorowość na 10 części,
  • percentyl – dzieli zbiorowość na 100 części.

2. Miary zmienności :

 • Bezwzględne miary zmienności:
  • rozstęp – różnica między wartością maksymalną a wartością minimalną danej cechy,
  • odchylenie ćwiartkowe – przeciętne odchylenie połowy jednostek zbiorowości centralnie położonych od wartości środkowej,
  • odchylenie przeciętne – średnia arytmetyczna modułów odchyleń wartości danej cechy od jej średniej arytmetycznej,
  • odchylenie standardowe – przeciętne odchylenie wartości danej cechy od jej średniej arytmetycznej,
 • wariancja – średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń wartości danej cechy od jej średniej arytmetycznej.
 • Względne miary zmienności:
  • współczynnik zmienności – określa stopień zróżnicowania danej cechy w całej zbiorowości.

3. Miary asymetrii :

 • współczynnik asymetrii – określa kierunek i siłę asymetrii,
 • moment standaryzowany trzeciego rzędu 

4. Miary spłaszczenia i koncentracji:

 • współczynnik koncentracji (kurtoza),
 • współczynnik koncentracji Lorenza.
 • współczynnik ekscesu,

Czym się różni Statystyka Opisowa od Matematycznej?

Statystyka Opisowa różni się od Statystyki Matematycznej (często nazywanej statystyką inferencyjną) głównym celem i podejściem. Statystyka Opisowa skupia się na opisie danych, ich podsumowaniu i prezentacji, nie zajmuje się natomiast wyciąganiem wniosków poza dane lub testowaniem hipotez. Statystyka Matematyczna, z drugiej strony, używa teorii prawdopodobieństwa i metod matematycznych do analizy danych w celu wyciągnięcia wniosków, testowania hipotez i przewidywania przyszłych wyników. W praktyce obie te dziedziny się uzupełniają –
Ikona plików cookies

Ustawienia plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Możesz wybrać, które pliki cookies chcesz zaakceptować.
Ikona plików cookies

Informacje o plikach cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę swoich preferencji w zakładce Ustawienia cookies w stopce strony. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.