Strona główna

Test t studenta

Co to jest Test t studenta?

Test t-studenta to statystyczny test służący do porównywania średnich dwóch niezależnych grup. Jest on szczególnie przydatny, gdy badana próba jest mała i populacja, z której została wybrana, jest normalnie rozłożona. Test t-studenta pozwala na określenie, czy istnieje istotna statystycznie różnica między średnimi dwóch grup.

Co to jest Test t studenta? Definicja, zastosowanie i interpretacja

Spis treści

Kiedy stosować test t studenta?

Test t studenta to test statystyczny służący do porównywania średnich dwóch grup niezależnych.

 • Stosowany jest, gdy próbki są małe (n < 30) i rozkłady populacji, z których pochodzą, są normalne lub przybliżone do normalnego.
 • Test t studenta może być również stosowany, gdy próbki są duże (n > 30), ale rozkłady populacji, z których pochodzą, nie są normalne.
 • W przypadku próbek dużych i rozkładów normalnych, test t studenta jest zbliżony do testu z (standardowego) rozkładu normalnego.

Test t studenta jest powszechnie stosowany w badaniach naukowych do porównywania średnich dwóch grup niezależnych, na przykład w badaniach klinicznych, badaniach psychologicznych, badaniach ekonomicznych i badaniach społecznych.

Czym jest test t dla prób niezależnych?

Test t dla prób niezależnych to test statystyczny stosowany do porównywania średnich dwóch niezależnych grup.

 • Niezależne grupy oznaczają, że obserwacje w jednej grupie nie mają wpływu na obserwacje w drugiej grupie.
 • Test t dla prób niezależnych zakłada, że dane są rozłożone normalnie i mają równe wariancje.
 • Jeśli te założenia nie są spełnione, można zastosować inne testy, takie jak test U Manna-Whitneya lub test Kruskala-Wallisa.
 • Test t dla prób niezależnych jest często stosowany w badaniach naukowych, aby porównać średnie dwóch grup.

Na przykład, badacz może użyć testu t dla prób niezależnych, aby porównać średnie wyniki dwóch grup uczniów na egzaminie.

Czym jest test t studenta dla prób zależnych?

Test t studenta dla prób zależnych jest statystyczną metodą służącą do porównywania średnich dwóch grup zależnych, czyli takich, w których każdy element jednej grupy jest powiązany z odpowiadającym mu elementem drugiej grupy. Jest on często stosowany w badaniach naukowych, aby sprawdzić, czy istnieje statystycznie istotna różnica między średnimi dwóch grup.

 • Aby przeprowadzić test t-studenta dla prób zależnych, należy najpierw obliczyć różnicę między wynikami dwóch grup i następnie podzielić ją przez standardowe odchylenie różnic.
 • Otrzymany wynik to wartość t, którą można porównać z wartością krytyczną t dla danego poziomu istotności i liczby stopni swobody.
 • Jeśli wartość t jest większa niż wartość krytyczna t, można odrzucić hipotezę zerową i stwierdzić, że istnieje statystycznie istotna różnica między średnimi dwóch grup.

Test t studenta dla prób zależnych jest przydatnym narzędziem do porównywania średnich dwóch grup zależnych. Jest on łatwy do przeprowadzenia i można go stosować w wielu różnych badaniach.

Jak obliczyć test t studenta w excel?

Test t studenta jest statystycznym testem hipotezy, który służy do porównywania średnich dwóch niezależnych grup. W Excelu można obliczyć test t studenta za pomocą funkcji T.TEST().

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Excela.
 2. W komórkach A1 i A2 wprowadź wartości średnich dwóch grup.
 3. W komórkach B1 i B2 wprowadź wartości odchyleń standardowych dwóch grup.
 4. W komórce C1 wprowadź liczbę obserwacji w pierwszej grupie.
 5. W komórce C2 wprowadź liczbę obserwacji w drugiej grupie.
 6. W komórce D1 wprowadź wartość poziomu istotności.
 7. W komórce D2 wprowadź wartość jednostronnego lub dwustronnego testu.
 8. W komórce E1 wpisz funkcję T.TEST(), a następnie kliknij przycisk „Wstaw funkcję”.
 9. W polu „Tablica1” wybierz zakres komórek A1:A2.
 10. W polu „Tablica2” wybierz zakres komórek B1:B2.
 11. W polu „Liczba ogonów” wprowadź wartość z komórki D2.
 12. W polu „Typ” wprowadź wartość „parowane” lub „nieparowane”.
 13. Kliknij przycisk „OK”.

Funkcja T.TEST() zwróci wartość p, która jest prawdopodobieństwem popełnienia błędu typu I, czyli odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej. Jeśli wartość p jest mniejsza niż poziom istotności, to można odrzucić hipotezę zerową i stwierdzić, że istnieje istotna statystycznie różnica między średnimi dwóch grup.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Powiązane narzędzia

Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.